19 dec 2014

Begrotingstussenkomst 2015

Ik zal mijn tussenkomst in de begrotingsbespreking beperken tot drie hoofd beleidsthema's:

 • Sociaal (Huis) Beleid
 • Lokale Economie
 • Minderhedenbeleid (dit onderwerp werd uit de agenda geschrapt wegens onvolledig raadsdossier)

HET SOCIAAL (HUIS) BELEID

OCMW-raadslid voor Groen, Bert Peirsegaele heeft al een algemene analyse gemaakt van dit budget in de zitting van de de OCMW-raad. Hij heeft zich bij het stemmen onthouden. Hier in de Gemeenteraad gaan wij ons ook onthouden bij de stemming. Bij deze vragen wij dan ook formeel de stemming.

1.1.        Een volwaardige steun voor het wijkgezondheidscentrum Oostende

Er is op vandaag nog geen wijkgezondheidscentrum operationeel in Oostende. De zaak evolueert  in een gunstige richting en daarmee zijn wij blij. Toen Groen voor het eerst de idee van de oprichting van een wijkgezondheidscentrum formeel voorstelde in de OCMW-raadzitting van 7 december 2011 werd het idee weggelachen door de sp.a-open VLD meerderheid onder leiding van de heer Franky De Block. We waren niet ontmoedigd. Integendeel, we hielden stand voor twee jaar omdat het meer dan evident is dat een stad die koploper is wat extreem armoede betreft, een wijkgezonheidscentrum nodig heeft. We haalden maar onze  slag thuis in dit dossier met de toetreding van mevrouw Vanessa Vens als voorzitter van het Sociaal Huis.

Vorig jaar (2013) gaf mevrouw Vens ons haar steun om onze vraag en die van de sector en middenveldorganisaties om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum verder te ondersteunen De toezegging naar de VZW wijkgezondheidscenrtum blijft in de begroting staan ongeacht het feit dat het een uitdaging blijft om een dokter te vinden. Groen is opgetogen dat de meerderheid dit blijft inschrijven in de begroting. Het initiatief blijft onze sterke steun genieten.

1.2.        De herorientatie van de thuiszorgpolitiek

Het Sociaal Huis Ooostende mag geen eiland zijn wat thuiszorg betreft. Na de ongelukkige afschaffing vanaf 01/01/2014 van de thuiszorgpremies door het Sociaal Huis, blijf er nog een grote bezorgheid bij  de doelgroep en hun families. Groen blijft duidelijk en consequent dat de thuisverzorgers van onmisbare belang zijn voor de samenleving. We kunnen maar hopen dat ingezette herorientatie impliciet inhoudt dat het Sociaal Huis niet alles alleen kan doen. Het besef moet groeien dat er binnen de beschikbare gemeenschapsmiddelen, er op het terrein en in de huizen van de mensen,  met verschillende actoren moet samengewerkt worden.  Het is ons nog onduidelijk wat de garanties tegen mislukking zijn. We horen graag van mevrouw Vens, en zo concreet mogelijk ook, haar visie op echte samenwerking; een samenwerking  waar de thuiszorgpatient centraal staat.

1.3.        Een permanente daklozenopvang blijft uit, ook in 2015

De inspaningen van de lokale besturen i.s.m. relevante actoren om te zorgen dat burgers in crisissituaties goed worden opvangen kan een aandachtig kijker niet ontgaan. Maar er is nog geen sprake van een adequaat opvang in Oostende voor daklozen. Groen kan moeilijk begrijpen hoe adequaat daklozenopvang realiseerbaar is zonder dat het een permanent karakter in neemt. Een structurele, bovenlokaal initiatief voor de opvang en herintegratie van daklozen is zeker nuttig. Maar dat neemt niet weg dat een eerstelijnsopvang in een centrumstad zoals Oostende ook nodig is. Het Sociaal Huis moet regisseur zijn van een permanente, beperkte daklozenopvang van 25 bedden (bed-bad-brood). De relevante sociale actoren worden hierbij betrokken. Vanuit deze eerstelijnsopvang wordt de doorstroming binnen de sociale sector en hulpverlening verzorgd. Is er nog een kans in 2015 dat de wensen van de Oostendse sociale sector voor een permanente daklozenopvang vervuld zal worden?

 1.4.       Sociale Kruidenier voor Oostende

Dat Oostende koploper is in extreem armoede is geen nieuws meer. Een van de sterkste indicatoren van dit fenomeen is het aantal Oostendse medeburgers die leven van een voedselpakket. Anno 2014 zijn er rond 4000. Men vreest zelfs een stijging in 2015 tot 5000. Vrouwen en kinderen zijn hierin oververtegenwoordigd. In 2011 waren er 1000 mensen. In 2012 lag dit cijfer op 1600. Dit is een stijging van meer dan 350% binnen 4 jaar. Initiatieven zoals de sociale kruideniers zijn beslist een bijkomend instrument tegen armoede. De Sociale Kruideniers worden populair in Vlaanderen maar Oostende is één van de centrumsteden waar dit nog altijd ontbreekt. De komst van Sociale Kruideniers in Oostende in 2015 is dan ook goed nieuws. Het Sociaal Huis engageert zich om mee naar oplossingen te zoeken voor de logistieke problemen (vervoer en opslag) van de partners die betrokken zijn bij de voedingsproblematiek ? eventueel in samenwerking met derden ? kan dit worden aangepakt. Mogen wij pleiten voor een opstart van de werking in de eerste helft van 2015? Wat belet het Sociaal Huis om zo vlug mogelijk te starten met de Sociale Kruideniers? 

 

DE LOKALE ECONOMIE

De ambities van de sp.a-CD&V-OpenVld coalitie in de stad-aan-zee rond de lokale economie zijn weergegeven op blz 17 van de Strategische nota Meerjarenplanaanpassing 2015 onder Beleidsdoelstelling HFDBD1.8. Die luidt als volgt "De stad Oostende versterkt de tewerkstelling en de economische bedrijvigheid" We vinden, welgetelt 11 zinnen onder deze beleidsdoelstelling; vage acties, zonder inhoud. En dit voor een stad met tal van economische indicatoren die quasi permanent op rood staan sinds 2000. Heel even een bloemlezing van de belangrijkste indicatoren uit de Gemeentelijke Profielschets Oostende Najaar 2014:

 • Het aantal jobs in Oostende is lager dan in de centrumsteden
 • Het aantal zelfstandigen in Oostende is met 10% verminderd over de laatste 10 jaar.
 • Er zijn 14% minder starters dan elders in Vlaanderen. Vennootschappen volgen de gemiddelde trend.
 • Nettogroeiratio ondernemingen in Oostende blijft achterop: bijna de helft lager dan gemiddeld. Jobratio ligt eenvijde lager in Oostende dan centrumstedelijk gemiddeld niveau
 • Het werkzaamheidsgraad ligt dus een stuk lager in Oostende.
 • De  Oostendse werkloosheidsgraad ligt 55% hoger dan het Vlaams gemiddeld.

 

De strategische nota getuigt van geen ambitie, weinig visie en pessimisme. Groen kan en wil zich niet neerleggen bij dergelijk pessimisme.

Nota Schepen Johan Vande Lanotte  

Voor we tot enkele beleidssuggesties gaan, laat ons eerst even   een andere nota bekijken; namelijk die van Schepen Johan Vande Lanotte. De schepen nam een paar maanden geleden de bevoegdheid voor de lokale economie op zich. In de gemeenteraad van 21 november 2014 legde hij ons zijn prioriteiten voor. Cijfers uit het Oostends profielschets van november 2014 bevestigen in  een grote mate het  alarmerend beeld in de nota, namelijk:

 • Het aantal (equivalent) leefloontrekkers (18-64) t.o.v. inwoners van Oostende is 50% hoger dan het centrumstedelijk gemiddelde en dit blijft stijgen terwijl andere gemiddelden een significante daling vertonen vanaf 2010
 • De cijfers in Oostende van het aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp naar leeftijd per 1.000 inwoners van 18 t.e.m. 24 jaar is 63,4 per 1.000 inwoners. Dit is bijna het dubbele van de centrumsteden en het vierdubbele van het Vlaams gemiddelde. Nog frappanter is het feit dat het centrumstedelijk gemiddelde al tien jaar status quo is gebleven, Vlaamse gemiddelde is afgelopen 10 jaar afgenomen.

Als ik me niet vergis, is dit de eerste keer dat een schepen zijn prioriteiten formeel op de zitting van de gemeenteraad voorlegt en de basis van zijn beleid laat zien. Dit is blijkbaar een andere aanpak; lees een betere aanpak! U toont hiermee aan Schepen Vande Lanotte dat  beleidsverantwoordelijken die rondlopen met het idee dat beleidsvoering kan of mag zonder huiswerk, zonder onderzoek, het verkeerd voor hebben! Ik moet u wel zeggen mijnheer de schepen dat alhoewel uw onderzoek nuttig is, het niet verregaande is, want het beperkt zich tot de lage werkloosheidsgraad. We hadden graag gezien hoe u de jobs wilt creëren. Kan het zijn dat u zich ook neerlegt bij de economische pessimisme die zich voordoet in de laatste decennia  in Oostende? Waarom heeft uw nota geen oog voor jobcreatie?

Beleidssuggesties

 • Oostendenaars wachten de doorlichting en het omvormen van het Economisch Huis geduldig af om zo de echte motor te zijn voor economische activiteiten in Oostende. Het Economisch Huis moet evolueren naar een echt KMO-loket. Volgens u mijnheer de schepen is dit realiseerbaar tegen het eerste kwartal van 2015?
 • In het begin van dit legislatuur stelden we de oprichting van een grondenbank voor, dit in de schoot van het Economisch Huis. Dit zal voor een betere aanwending van de beschikbare voorraad bedrijfsgronden zorgen. Graag uw visie hierop.  
 • Oostende kan gebruik maken van vestigingssubsidie om startende buurtwinkels in kleine woonkernen te ondersteunen. Bent u bereid om tenminste de haalbaarheid van een vestigingssubsidie voor startende buurwinkels te onderzoeken tegen zomer 2015??

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren