22 dec 2017

Budget Oostende 2018: rijk in perceptie arm in ambitie

De begroting van het lokaal bestuur zou moeten een politieke aangelegenheid zijn dan een technische. Vandaar de keuze om de tussenkomsten te beperken tot de sociale en politieke impact van de begroting 2018 (het laatste voor de huidige legislatuur) op het lokaal beleid.  Hoewel we met sommige zaken akkoord gaan, globaal genomen zien we dit als een begroting van perceptie met één doel voor ogen: verkiezingen 2018 te winnen zonder rekening te houden met de schrijnend werkloosheidstoestand, economische stagnatie of zelfs achteruitgaan en kansarmoede in Oostende. Mijn begrotingstussenkomst op de thema's sociaal beleid en de economie zijn hieronder integraal terug te vinden.    

Begrotingstussenkomst in de Gemeenteraad van 16 december 2017

1. Sociaal beleid

 

WEINIG GARANTIE VOOR WELZIJN EN ZORG IN OOSTENDE

De zorglandschap is stevig aan het veranderen. Maar het stadsbestuur en het Sociaal Huis Oostende lijken op vandaag niet klaar om de nodige welzijn en zorg voor morgen te garanderen. Twee feiten zijn voor Groen zorgwekkend: het zorgbedrijf en de inkantelen Sociaal Huis in stad Oostende.  

 

1.1  Het Zorgbedrijf

Sociaal Huis Oostende kondigde eerder aan op 1 januari 2019 te willen starten met een eigen zorgbedrijf om woonzorgcentra, jeugdhulpvoorzieningen, serviceflats en thuiszorgdiensten in onder te brengen. Op 1 januari 2018 moet de uitwerking hiervan van start gaan. We weten ondertussen dat er binnen de meerderheid hiervoor geen akkoord gevonden werd.

Alle onderhandelende partners waren overtuigd dat een onafhankelijk sociaal beleid voor Oostende  cruciaal is voor de kwaliteit van de geboden zorg. Groen vreest dat politieke profileringsdrang dit op de helling zet. Zorgbedrijf Antwerpen is een voorbeeld van hoe een ruime waaier aan diensten kunnen aangeboden worden aan senioren, gezinnen met jonge kinderen en (jeugd)zorgondersteuning voor gezinnen. Al in de OCMW-raad van december 2015 drong Groen aan op de oprichting van een zorgbedrijf. Dat de voorzitter Sociaal Huis 'tijdsgebrek' inroept om de gefaalde onderhandeling te verantwoorden, snijdt geen hout.  Zorg voor de meest kwetsbaren is een kerntaak van het bestuur. Daar gaat men niet lichtzinnig mee om.

 

Mevrouw voorzitter, beste collega's we hebben twee vragen:

 • Oostendenaars willen meer uitleg over de gefaalde onderhandelingen. Hoe is dat gebeurt?
 • Als de meerderheid niet tot een akkoord kan komen, wat zijn de alternatieven? Want dit is een beslissing met zoveel impact.

 

1.2 Inkanteling

In 2019 wordt het OCMW ingekanteld in de bevoegdheden van de Stad. Dat betekent dat het volledige sociaal beleid een bevoegdheid zal worden, zoals Jeugd of Mobiliteit. Het grote verschil is echter dat er binnen het Sociaal Huis met mensen wordt gewerkt. Ouderen in rusthuizen of jongeren in nood moeten kunnen rekenen op de overheid. Wanbeleid, politiek getouwtrek en versnippering van middelen moeten we vermijden. Zonder verzelfstandiging komt de onafhankelijkheid van al deze voorzieningen in het gedrang. We zien dit al gebeuren met de versnippering van de kansarmoedebestrijding in Oostende, tussen het Sociaal Huis en de Stad, met een onsamenhangend beleid tot gevolg.

 

Zijn er al concrete stappen genomen om de integratie van het OCMW in de stad vlot te doen verlopen? Zo ja, welke zijn deze stappen?

 

1.3 Aandachtspunten  

We willen de aandacht van het stadsbestuur vestigen op enkele tegenstrijdige toestanden in de Oostendse sociaal beleid en nodigen iedereen uit om er over na te denken.

 • Hebben we het goed voor dat het aantal personeelsleden in het beleidsperiode  2014 - 2018 een stijging heeft gekent van 55 FTE of 10%? In dezelfde periode het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin was met 1,6% gestegen. M.a.w. meer dan dubbel zoveel kinderen (26,1%) zijn geboren in een kansarm gezin in Oostende dan in de Vlaamse Gewest (12,1%). Vindt u mevrouw voorzitter dat er een optimale inzet van middelen en personeel werd bereikt?
 • We stellen vast in het Bestuurskrachtmonitor Oostende 2017 dat het aandeel van senioren t.o.v. de totaal inwonersaantal tussen 2009 en 2016 is met bijna 2% gestegen en 8% hoger dan het gemiddelde voor de Vlaamse Gewest. Hoe plant Oostende deze trend maximaal en efficiënt op te vangen zonder een instrument zoals het Zorgbedrijf?
 • We zijn benieuwd naar hoe de burgemeester een stevige, gedragen voorbereiding van de inkanteling  will bereiken

 

2 Lokale Economie

 

2.1 HET ECONOMISCH HUIS AFREKENEN OP MEETBARE RESULTATEN VOOR 1 MILJOEN DOTATIE

Groen legt zich niet neer bij de slechte economische situatie van Oostende. Maar we werken wel constructief mee met het stimuleren van de traditionele economische sectoren en het ontwikkelen van innovatieve projecten voor offshore groene energie en duurzaam ondernemen. We willen hier prioritair op inzetten om te zorgen dat  de economische indicatoren voor Oostende uit het rood komen. Dit vereist een duidelijke afspraak tussen de stakeholders. 

Er ontbreekt nog altijd een deftig en gedetaileerde afsprakennota tussen stad Oostende en het Economisch Huis. Dit werd ons in de raadszitting van april 2017 belooft, na de omvormen van de vzw  in een  Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA)  in de gemeenteraad van 17 december 2016.  Voor een EVA die een dotatie van meer dan €1.000.000 uitbetaalt krijgt van het stadsbestuur verwachten wij een nauwkeurige en strenge afsprakennota om zo het Economisch huis te kunnen afrekenen op meetbare resultaten. Vandaar stellen we de volgende voor:

 1. Gezien de hoge werkloosheid de Oostendse welvaart ondermijnt, zouden we moeten bepalen met welke jaarlijkse indicatoren we als stadsbestuur gaan gebruiken om de prestaties van het Economisch Huis te evalueren?
 2. De afsprakennota vermeldt het best de jaarlijkse streefcijfers in het aantrekken van ondernemers. Wij moeten toch kunnen nagaan in hoeverre het Economisch Huis goed bezig is in dit verband en welke mogelijke bijsturing nodig is. Zonder dit in de afsprakennota te laten opnemen kunnen wij ook de situatie niet goed  opvolgen.
 3. Als visitekaart van Oostende, wat de economie betreft, moeten wij als stadsbestuur verwachtingen kunnen opleggen aan het Economisch Huis rond het stimuleren en benutten van de kansen rond een groene en duurzame economie.
 4. Hoeveel projecten rond de sociale economie willen wij jaarlijks bereiken? Welke afspraken moeten gemaakt worden met het Economisch Huis om dit mogelijk te maken? Een deftige  afsprakennota moet dit opnemen.
 5. Vinden wij dat er een rol weggelegd is voor het Economisch Huis om Fair Trade en ethisch beleggen als basisprincipe te nemen in Oostende? Dan maken we een duidelijk afspraak met het Economisch Huis in dit verband

 

Meneer de burgemeester, mogen we in de komende maanden op een gedetaileerde afsprakennota rekenen?

 

2.2 START2SUCCESS GEFAALD NA EEN MOEILIJKE START?

Een initiatief van Stad Oostende, Start2Success werd opgezet in samenwerking met het Economisch Huis Oostende met de bedoeling leegstaande handelspanden aan creatieve starters te koppelen. Op dit manier wordt een win win situatie voor zowel de ondernemer als de verhuurder gecreerd.  Het project heeft echter geen succesvolle start gekend. Men ontving voor dit project 150,000 euro. Behalve 3,600 euro communicatiekost werd niks besteed aan de core business van het project in 2016. Op de website van het project staat maar 2 panden als realisatie en nog 2 panden beschikbaar.     

We stellen twee belangrijke feiten vast:

 • de aanbodzijde is té klein; eigenaars zetten moeilijk de stap om hun pand ter beschikking te stellen voor het project
 • de vraagzijde is groot; gemiddeld registreert het Economisch Huis drie vragen per maand van geïnteresseerde (kandidaat)starter voor een huurpand

 

Beleidssuggestie Start2Success 2018:

Reeds van de eerste evaluatie van Start2Success was Groen van oordeel dat het stadsbestuur een andere strategie best moeten uitdenken hoe wij de eigenaars moeten benaderen om de aanbodzijde op te dreven. Er was sprake van premies voor herinrichting van leegstaande winkels via handelspandenfonds maar dit liet op zich wachten in 2016. Ook in 2017 heeft het geen grote succes gekent.

 

Meneer de burgemeester, beste collega's, onze vragen zijn dan ook:

 • Wat belet ons om vanaf  X aantal maanden leegstand (zonder verbouwing / vernieuwing / overdracht) eigenaars verplichten om toe te treden tot het projectpool 'Start2Success'-pool van EHO?
 • We vinden dat er voldoende incentives zijn die een stimulans kunnen vormen voor eigenaars om in het project te stappen. Het Economisch Huis kan hier een coordinerende rol spelen
 • Amateur kunstenaar hebben een sterke indicatie gegeven van een grote nood aan panden zowel voor korte als lange termijn doeleinden. We vinden dat een mogelijk samenwerking kunnen ontstaan tussen het Economisch Huis en die kunstenaars met als inbreng het helpen uitbouwen van de rendabiliteit van het project. Groen vindt hier een taak weggelegd voor het Economisch Huis in het kader van Start2Success 

 

2.3 ONDERSTEUNING CROSSCULTUREEL ONDERNEMEN

We vinden de tijd rijp om een op maat gesneden dienstverlening voor ondernemers in te voeren in Oostende. We stelden vast dat de ene ondernemer nood heeft aan meer administratief ondersteuning en de andere meer samenwerking en netwerking kan gebruiken. Dit lijkt ons een van de taken weggelegd voor het Economisch Huis want het lukt ondernemers nog onvoldoende om samen te werken. Ondernemers zijn sterk op de eigen groep georiënteerd. Samenwerken is niet altijd formeel en ontspint op verschillende niveaus. In tegenstelling tot de reguliere ondernemerschap, Oostende kent een grooiende groep ondernemers met migratieachtergrond. Dat is te merken op het straatbeeld. Het Stedelijke Verordening betreffende winkels en nachtwinkels werd recent gewijzigd met het doel om de sector te herorganiseren. Groen steunde het voorstel van het stadsbestuur tot deze wijziging. Dit op voorwaarde dat we regelmatig evalueren of het effect heeft, dat de (nacht)winkeliers goed geïnformeerd worden en dat een dialoog onderhouden wordt met  oog op meer kwaliteit en het verbeteren van leefbaarheid en imago.

Groen vraagt een evaluatie van de nieuwe verordening tijdens de eerste helft van 2018. Los daarvan stellen we voor dat het Economisch Huis op een of andere manier een crosscultureel samenwerking tussen ondernemers in Oostende aanmoedigen en ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn van een paar netwerkavonden per jaar. Samenwerken impliceert immers een culturele component en inzicht in mentaliteiten, werkwijzen en spelregels.

                                                                     

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 16 december 2017

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren