06 apr 2011

DAKLOZENOPVANG EN SERVICEFLATS: TUSSENKOMSTEN VAN 5 APRIL

1.      Evaluatie nachtopvang 

Namens Groen! wens ik de secretaris (waarnemend) en zijn equipe te feliciteren voor een deftige coördinatie van de nachtopvang onder zeer moeilijke omstandigheden. Het rapport "Evaluatie Nachtopvang 1.12.2010 ? 31.03.2011" een afsluiter, als het ware, van het werkjaar van de nachtopvang heeft onze bijzondere aandacht gekregen.

Graag zouden wij enkele belangrijke conclusies uit het rapport trekken. Wij willen ook enkele bedenkingen meegeven aan de raad alsook een voorstel.

Belangrijke conclusies uit het rapport

1.       Organisatie: er was een tripartitearrangement van Sociaal Huis, Stad Oostende en Provincie West-Vlaanderen met een taakindeling. Dagdagelijks beheer: Sociaal Huis; infrastructuur: stad Oostende; financiëring: Provincie.

2.       Cliënteel:  Oostende telt 93 daklozen in de periode december -  maart (4 maanden) Er is capaciteit voor 20 personen. In de piekmomenten zijn er 26 daklozen per avond.

3.      Loting: Bij overbevraging wordt er geloot om te beslissen wie een bed krijgt en wie terug in het vriesweer moet

4.       Verblijfsduur: "We stellen vast dat de nachtopvang voor merendeel van de gebruikers een tussenstop is naar een andere en betere oplossing" Het kan gesteld worden dat de nachtopvang de functie van een doorgangswoning vervult.

5.       Bekendmaking: een negental instanties zijn erbij betrokken in de bekendmaking  met een duidelijke voorkeur voor   mond-aan-mondreclame.

6.       Demografie: "De leeftijd van gasten situeert zich hoofdzakelijk tussen de 30 en 50 jaar. De groep jonge mensen blijft stijgen. Het merendeel van deze jongeren is minder dan één jaar dakloos. Zij verblijven vaak bij verschillende vrienden waarna ze terug op straat terecht komen"

7.       Afkomst: zoals verwacht "de helft van de daklozen is afkomstig uit Oostende"

8.       Inkomen: "We concluderen dat een meerderheid van de daklozen beschikt over een inkomen. De meesten hebben een leefloon"

9.       Oorzaak: Alhoewel middelenmisbruik een belangrijk oorzaak is  van dakloosheid, is een combinatie van andere factoren voor 61% verantwoordelijk voor de dakloosheidsproblematiek, zijnde: relationele problemen, justitiële problemen, psychische problemen en intra-familiaal geweld.

10.   Kost: "De globale kost situeert zich boven de 100.000 euro"

 

Bedenkingen 

  • Het voorliggende rapport toont duidelijk aan dat het hoogtijd wordt om prioriteiten van het Sociaal Huis te herschikken. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat een OCMW die miljoenen euro uitgeeft voor nieuwe ontmoetingscentra geen €100,000 kan permitteren voor daklozenopvang.
  • Lotjes trekken om te weten wie terug in de vrieskoud moet is een schande. Coalitiepartner en waarde collega raadslid Sarah Schotte zei  ooit terecht "Ik wil geen doodgevroren mensen op mijn geweten!" Mijn antwoord: ik ook niet raadslid Schotte. Laat ons hieraan iets doen 
  • Verder pleiten wij voor de omvorming van de winteropvang tot een permanente daklozenopvang, gekoppeld aan een inspanning van de Vlaamse regering om de begeleiding van daklozen te verbeteren.
  • Waarmee zijn we bezig? Kortrijk krijgt €17.500 maar klaagt niet.  Kortrijk  investeert zelfs in een lokaal sociaal beleid. OCMW Oostende ontvangt €27.500 van dezelfde bron maar blijf zich bij de andere overheden stilaan belachelijk te maken door zijn aanhoudende klachten.
  • Oostende is een centrumstad en krijgt heel wat subsidies om de sociale problemen eigen aan een centrumstad op te vangen: migratie, dakloosheid, armoede, welzijnsproblematiek, enzovoort. Als dit bestuur beslist om deze sociale subsidies vooral te gebruiken voor andere zaken, is dat haar verantwoordelijkheid. Maar kom dan niet klagen als samenlevingsproblemen en armoede de kop opsteken.

 

Voorstel:

In de raadzitting van 22 maart 2011 hield ik een pleidooi voor een grondig behoeftenanalyse door het Sociaal Huis van de subsidiëring van doorgangswoningen van de staatsecretaris van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.

Bij deze stel ik (nogmaals) voor om  na te gaan tot hoe ver deze federale subsidie kan aangewend worden in de daklozenopvang in Oostende. Er zijn sterke indicaties dat de daklozenopvang in Oostende in aanmerking komt voor subsidiëring in kader van "tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie; meer bepaald voor de uitbreiding, inrichting en verbetering van doorgangswoningen"

Ik verwijs graag naar de projectoproep van de staatsecretaris die volgende situatie aanhaalde als criteria om in aanmerking te komen voor de federale subsidie:

- omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard,

- omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving

- omwille van familiale conflicten (intrafamiliaal geweld inzonderheid)

- omwille van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming

- omdat ze dakloos zijn

- ?

Nochthans uit de hoofdstuk "Oorzaken naar dakloosheid" (pagina 9) van het Evaluatie Rapport Nachtopvang blijkt dat Oostende aan die criteria voldoet. Het zou  onverantwoord zijn om deze kans voor het derde jaar op rij te laten liggen en eerder te kiezen voor een politiek van  luidruchtig  klagen.

 

2.      Dossier Serviceflats Torhoutsesteenweg 

In de huidige situatie van dure rusthuizen of acuut plaatstekort in rusthuizen, menen we dat de komst van de serviceflats in Oostende niet op een beter moment kan gebeuren. Groen! juicht dan ook dit pilootproject toe, zeker in het perspectief van een globaal seniorenbeleid.

Groen! vraagt wel een socialere invulling van het project, zodat geen senioren van ouderenzorg worden uitgesloten.

Is het immers niet een stap te ver dat men vanuit de serviceflats voorrang krijgt voor opname in de OCMW-rusthuizen? Groen! is voor gelijkheid. Rusthuizen zoals de Boarebrekker of Lacourt moeten openstaan voor iedereen en in de eerste plaats voor de minderbedeelde senioren. De bewoners van de serviceflats mogen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van een plaatsje in de rusthuizen. Het feit dat wie het geld heeft voor deze wooncertificaten een streepje voor heeft op een minder gefortuneerde oudere is volgens mij asociaal.

Vraag:

Kan de voorzitter ons verzekeren dat de graad van zorgbehoefte en de financiële draagkracht van de ouderen prioritaire criteria zullen zijn?

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren