15 sep 2011

Halfjaar Lokaal Politiek werk

Na een  halfjaar lokaal politiek werk is het misschien een goede idee om terug te blikken op mijn tussenkomsten vanuit de oppositiestoel in de OCMW-raad van Oostende. De dossiers betreffen: in OostendeNachtopvang

 • Serviceflats in de Torhoutsesteenweg
 • Subsidiëring doorgangswoningen
 • Kennisopbouw binnen het OCMW, betreffende hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden
 • Communicatieplan van het Meldpunt Discriminatie in Oostende
 • Oostende en slachtoffers van de (kern)ramp in Japan
 • Budgetrekeningen van OCMW-klanten en privacy
 • Voorstel tot live uizending van de openbare zittingen van de OCMW-raad

In het eerste algemene deel heb ik enkele losstaande bedenkingen gegooit in mijn opiniestuk "Hebzucht versus billijkheid" gepubliceerd in dewereldmorgen.be. De bedoeling van mijn opiniestuk was en blijft om je een inzicht te geven in de politieke context waarbinnen ik mijn werk doe als OCMW-raadslid.  Die stuk vindt je nog altijd terug via de link: http://www.collinsnweke.be/hebzucht_versus_billijkheid    

 De voorbije zes maanden waren voor mij echt belangrijke politieke leerperiode met tal van boeiende dossiers. Ik hoop me verzekerd toe te richten op de komende zes maanden die eveneens uitdagend zullen zijn.

 

Evaluatie nachtopvang 

Namens Groen! wens ik de secretaris (waarnemend) en zijn equipe te feliciteren voor een deftige coördinatie van de nachtopvang onder zeer moeilijke omstandigheden. Het rapport "Evaluatie Nachtopvang 1.12.2010 ? 31.03.2011" een afsluiter, als het ware, van het werkjaar van de nachtopvang heeft onze bijzondere aandacht gekregen.

Graag zouden wij enkele belangrijke conclusies uit het rapport trekken. Wij willen ook enkele bedenkingen meegeven aan de raad alsook een voorstel.

Belangrijke conclusies uit het rapport

 1. Organisatie: er was een tripartitearrangement van Sociaal Huis, Stad Oostende en Provincie West-Vlaanderen met een taakindeling. Dagdagelijks beheer: Sociaal Huis; infrastructuur: stad Oostende; financiëring: Provincie.
 2. Cliënteel:  Oostende telt 93 daklozen in de periode december -  maart (4 maanden) Er is capaciteit voor 20 personen. In de piekmomenten zijn er 26 daklozen per avond.
 3. Loting: Bij overbevraging wordt er geloot om te beslissen wie een bed krijgt en wie terug in het vriesweer moet
 4. Verblijfsduur: "We stellen vast dat de nachtopvang voor merendeel van de gebruikers een tussenstop is naar een andere en betere oplossing" Het kan gesteld worden dat de nachtopvang de functie van een doorgangswoning vervult.
 5. Bekendmaking: een negental instanties zijn erbij betrokken in de bekendmaking  met een duidelijke voorkeur voor   mond-aan-mondreclame.
 6. Demografie: "De leeftijd van gasten situeert zich hoofdzakelijk tussen de 30 en 50 jaar. De groep jonge mensen blijft stijgen. Het merendeel van deze jongeren is minder dan één jaar dakloos. Zij verblijven vaak bij verschillende vrienden waarna ze terug op straat terecht komen"
 7. Afkomst: zoals verwacht "de helft van de daklozen is afkomstig uit Oostende"
 8. Inkomen: "We concluderen dat een meerderheid van de daklozen beschikt over een inkomen. De meesten hebben een leefloon"
 9. Oorzaak: Alhoewel middelenmisbruik een belangrijk oorzaak is  van dakloosheid, is een combinatie van andere factoren voor 61% verantwoordelijk voor de dakloosheidsproblematiek, zijnde: relationele problemen, justitiële problemen, psychische problemen en intra-familiaal geweld.
 10. Kost: "De globale kost situeert zich boven de 100.000 euro"

 Bedenkingen

 • Het voorliggende rapport toont duidelijk aan dat het hoogtijd wordt om prioriteiten van het Sociaal Huis te herschikken. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat een OCMW die miljoenen euro uitgeeft voor nieuwe ontmoetingscentra geen €100,000 kan permitteren voor daklozenopvang.
 • Lotjes trekken om te weten wie terug in de vrieskoud moet is een schande. Coalitiepartner en waarde collega raadslid Sarah Schotte zei  ooit terecht "Ik wil geen doodgevroren mensen op mijn geweten!" Mijn antwoord: ik ook niet raadslid Schotte. Laat ons hieraan iets doen 
 • Verder pleiten wij voor de omvorming van de winteropvang tot een permanente daklozenopvang, gekoppeld aan een inspanning van de Vlaamse regering om de begeleiding van daklozen te verbeteren.
 • Waarmee zijn we bezig? Kortrijk krijgt €17.500 maar klaagt niet.  Kortrijk  investeert zelfs in een lokaal sociaal beleid. OCMW Oostende ontvangt €27.500 van dezelfde bron maar blijf zich bij de andere overheden stilaan belachelijk te maken door zijn aanhoudende klachten.
 • Oostende is een centrumstad en krijgt heel wat subsidies om de sociale problemen eigen aan een centrumstad op te vangen: migratie, dakloosheid, armoede, welzijnsproblematiek, enzovoort. Als dit bestuur beslist om deze sociale subsidies vooral te gebruiken voor andere zaken, is dat haar verantwoordelijkheid. Maar kom dan niet klagen als samenlevingsproblemen en armoede de kop opsteken.
 • ?

Voorstel:

In de raadzitting van 22 maart 2011 hield ik een pleidooi voor een grondig behoeftenanalyse door het Sociaal Huis van de subsidiëring van doorgangswoningen van de staatsecretaris van maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.

Bij deze stel ik (nogmaals) voor om  na te gaan tot hoe ver deze federale subsidie kan aangewend worden in de daklozenopvang in Oostende. Er zijn sterke indicaties dat de daklozenopvang in Oostende in aanmerking komt voor subsidiëring in kader van "tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie; meer bepaald voor de uitbreiding, inrichting en verbetering van doorgangswoningen"

Ik verwijs graag naar de projectoproep van de staatsecretaris die volgende situatie aanhaalde als criteria om in aanmerking te komen voor de federale subsidie:

 • omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard,
 • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
 • omwille van familiale conflicten (intrafamiliaal geweld inzonderheid)
 • omwille van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming
 • omdat ze dakloos zijn
 • ?

Nochthans uit de hoofdstuk "Oorzaken naar dakloosheid" (pagina 9) van het Evaluatie Rapport Nachtopvang blijkt dat Oostende aan die criteria voldoet. Het zou  onverantwoord zijn om deze kans voor het derde jaar op rij te laten liggen en eerder te kiezen voor een politiek van  luidruchtig  klagen.

 

Dossier Serviceflats Torhoutsesteenweg 

In de huidige situatie van dure rusthuizen of acuut plaatstekort in rusthuizen, menen we dat de komst van de serviceflats in Oostende niet op een beter moment kan gebeuren. Groen! juicht dan ook dit pilootproject toe, zeker in het perspectief van een globaal seniorenbeleid.

Groen! vraagt wel een socialere invulling van het project, zodat geen senioren van ouderenzorg worden uitgesloten.

Is het immers niet een stap te ver dat men vanuit de serviceflats voorrang krijgt voor opname in de OCMW-rusthuizen? Groen! is voor gelijkheid. Rusthuizen zoals de Boarebrekker of Lacourt moeten openstaan voor iedereen en in de eerste plaats voor de minderbedeelde senioren. De bewoners van de serviceflats mogen geen voorrang krijgen bij de toewijzing van een plaatsje in de rusthuizen. Het feit dat wie het geld heeft voor deze wooncertificaten een streepje voor heeft op een minder gefortuneerde oudere is volgens mij asociaal.

Vraag:

Kan de voorzitter ons verzekeren dat de graad van zorgbehoefte en de financiële draagkracht van de ouderen prioritaire criteria zullen zijn?

 

Subsidiëring doorgangswoningen 

Wij wijzen op de subsidiëring doorgangswoningen van de staatsecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. De federale overheid nam de beslissing om voor het vierde jaar op rij een bijkomend initiatief te nemen om het grondwettelijke recht op wonen te realiseren. De subsidiëring biedt een antwoord op de huisvestingssituatie van mensen die niet over een woning beschikken in de volgende omstandigheden:

 • omdat ze onbewoonbaar of ongeschikt zijn verklaard,
 • omwille van een gerechtelijk bevel tot uitdrijving
 • omwille van familiale conflicten (intrafamiliaal geweld inzonderheid)
 • omwille van een ramp zoals een brand, ontploffing of overstroming
 • omdat ze dakloos zijn
 • ?

Het gaat hierbij duidelijk om een tijdelijke huisvesting als antwoord op een noodsituatie. De subsidie is bedoeld voor de uitbreiding, inrichting en verbetering van doorgangswoningen.

Groen! stelt vast dat het OCMW Oostende nog niet heeft ingetekend op deze subsidie terwijl alle centrumsteden in het land dit wel gedaan hebben en daardoor in de mogelijkheid zijn om meer mensen te helpen. Ook vorig jaar heeft Oostende hier niet op ingetekend.

De opvang van mensen die na een familiaal conflict op zoek zijn naar een onderkomen voor korte duur of de tijdelijke opvang van het groeiende aantal slachtoffers van huisjesmelkers blijven een dringende zaak in Oostende. Om maar te zwijgen over daklozenopvang. Oostende kan dergelijke subsidie zeker gebruiken om gebouwen in te richten en te verbeteren als noodopvang. De federale middelen kunnen zeker nuttig aangewend worden.

Hierbij één vraag en één voorstel aan de voorzitter:

VRAAG:

Is de non-respons van het OCMW Oostende op dit subsidieaanbod voor doorgangswoningen een van de gevolgen van het gebrek aan vaste leiding in de Sociale dienst voor een onaanvaardbare lange periode?

 

VOORSTEL

Volgens de informatie die we hebben, weten we dat Oostende een deadline van 11 februari 2011 en de tolerantiedrempel van 28 februari 2011 had om in te tekenen op de subsidie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het te laat is voor 2011 om deze subsidie nog te verkrijgen. Groen! stelt voor om een grondig behoefteanalyse ter zake uit te voeren door het Sociaal Huis. Dit zal de raad in staat stellen om goed te beslissen over al dan niet in te gaan op de volgende projectoproep.

 

Kennisopbouw betreffende hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden

Het lokaal sociaal beleid beoogt een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Hiertoe werd het Sociaal Huis Oostende gerealiseerd. Het Sociaal Huis moet dé plek zijn waar burgers terecht kunnen met vragen over de sociale dienstverlening in Oostende. En dat wordt getracht en grotendeels ook bereikt. Alleen niet voor iedereen. De zelfstandigen worden vaak vergeten in de dienstverlening van het Sociaal Huis. Dankzij de economische crisis neemt het aantal zelfstandigen in moeilijkheden de jongste jaren toe. Ze kloppen moeilijk of nauwelijks aan bij het Sociaal Huis met hulpvragen tot het te laat is. Ook voor onze equipe maatschappelijke assistenten zijn zelfstandigen geen vertrouwde doelgroep.

Tot een paar maanden geleden had Groen! geen vertegenwoordiging in de Raad. Toch hebben we zijdelings vernomen dat collega raadslid Sarah Schotte deze problematiek heeft gesignaleerd. We hopen en rekenen op steun van zowel de meerderheid- als de minderheidspartijen voor de goedkeuring van deze vraag rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen.

 

VRAAG:

Concreet vraagt Groen! één informatieve vraag: wat is de stand van zaken rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen in Oostende?

Daarnaast vragen wij twee principiële beslissingen aan de Raad. Ten eerste het uitbreiden van de bestaande hulp en dienstverlening zodat ook de zelfstandigen er terecht kunnen met hun vragen. Ten tweede het opstarten van kennisopbouw binnen de equipe maatschappelijke werkers rond hulp en dienstverlening aan zelfstandigen.

 

Communicatieplan van het Meldpunt Discriminatie 

Het voorstellingsmoment van het Meldpunt Discriminatie vond op dinsdag 8 maart 2011 plaats in Huize Willy Kooy. Groen! vindt de uiteindelijke komst van dit langverwachte meldpunt discriminatie in Oostende een goede zaak. Bij deze wens ik  de voltalige raad van het Sociaal Huis te feliciteren bij deze realisatie en de voorzitter in het bijzonder voor zijn coordinerende rol bij het afsluiten van de nodige samenwerkingsverbanden die het meldpunt tot stand hebben gebracht.

Groen! betreurt wel de geringe formele communicatie vanuit het Sociaal Huis naar het werkveld toe om het meldpunt aan te kondigen. De ondervertegenwoordiging van het werkveld op het voorstellingsmoment is hierbij een klare getuigenis. Met het meldpunt heeft de regio Oostende een krachtige hefboom gekregen in het strijd tegen discriminatie op basis van niet enkel ras en huidskleur maar ook geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, overtuiging? Maar hiermee is het werk niet af. Het meldpunt moet  verder uitgebouwd worden om optimaal te functioneren. Ervaring van bestaande meldpunten leren dat het meldpunt tot mislukking is gedoemd zonder de passende communicatie naar het werkveld en de burgers. Het is een illusie dat een meldpunt zichzelf zal bekendmaken.

 

VRAAG:

Welke communicatieplannen zijn er om het meldpunt bekend te maken aan het werkveld en de burgers?

 

Motie: Eén minuut stilte voor de slachtoffers van de kern(ramp) in Japan 

Na aanleiding van de aardbeving en tsunami in Japan op 11 maart 2011 alsook de kernramp aldaar stel ik voor om één minuut stilte te houden voor de slachtoffers van de rampen. Japaanse sporen zijn niet ver te zoeken in Oostende. Daikin nv en Mutoh nv met wortels in Japan zijn immers twee belangrijke werkgevers in Oostende. Het tonen van medeleven in moeilijke tijden moet belangrijk zijn voor ons Sociaal Huis.

 

Budgetrekeningen klanten en privacy 

Er werd gesignaleerd dat bij de budgetrekeningen van klanten de bevoegde maatschappelijk werker bij het thuisbankieren ook inzicht kon hebben in de budgetrekeningen van de klanten onder haar / zijn beheer. Dit is tegen alle privacyregels. Volgens de informatie waaarover wij beschikken, heeft  zelfs de veiligheidsconsulent van de POD bij Dexia geprotesteerd. Dexia heeft verzekerd dat dit probleem opgelost werd.

Kunt u ons verzekeren dat de maatschappelijk werkers bij de dienst budgetbegeleiding en schuldbemiddeling de privacy van hun klanten niet schenden? 

 

Live uitzending van de openbare zittingen van de OCMW-raad 

Zoals u wellicht bekend, pleit Groen! ervoor om de openbare zittingen van de gemeente- en OCMW-raad live uit te zenden op het internet. Dit voorstel werd in de gemeenteraadzitting van 25 maart 2011 principieel ondersteund en wordt praktisch onderzocht.

Bij deze willen wij formeel het voorstel lanceren om de OCMW-raadzittingen live uit te zenden via de website van het Sociaal Huis of in samenspraak met stad Oostende, via de stedelijke website op internet.

Er kan geen twijfel bestaan dat Oostendenaars en vrienden van Oostende geïnteresseerd zijn om zich consequent te informeren over wat er zich in de lokale sociale politiek afspeelt. Daarom zijn de  zittingen van de raadvergaderingen openbaar. Wij weten intussen dat de openbare zittingen weinig worden bijgewoond door de burgers omdat de drempel te hoog ligt. De afstand tussen de burgers en politiek wordt almaar groter. Onze kerndoelgroep als Sociaal Huis, namelijk de armen, zijn de grootste slachtoffers ervan.  

De openbare zittingen live uitzenden via de website op internet is een manier om de toegang tot informatie voor de burger laagdrempelig te houden. Elke burger heeft immers het recht om te weten wat er verteld en beslist wordt. De politiek moet transparant zijn en in de grootste openheid gebeuren. Het uitzenden op het internet kan daartoe bijdragen.

Koksijde heeft al beslist om de raadzittingen live uit te zenden. Wij trekken ook de parallel met de federale parlement. Iedereen die het wil kan de volledige zitting van het Vlaams Parlement en de kamer van Volksvertegenwoordigers live volgen op het internet. Uit de kijkcijfers kan afgeleid worden dat dit een succes is.

Laten wij dan ook in het Sociaal Huis Oostende voluit gebruik maken van de moderne communicatiemiddelen die er bestaan. Hoe meer betrokkenheid van de burgers, meer bepaald ons doelpubliek bij de politiek, hoe beter.

 

VRAAG

Groen! vraagt een principiële goedkeuring van het voorstel om de openbare zittingen van de OCMW-raad live uit te zenden op het internet zodat de administratie de technische /praktische haalbaarheid verder kan onderzoeken.

 

"Eén dag werken voor federaal pensioen": Groen! reageert.

In de pers van gisteren (21/03/2011) verklaarde OCMW-voorzitter dat het niet normaal is dat het OCMW een deel van het pensioen betalen aan niet-Belgen die niet in aanmerking komen voor Inkomensgarantie Ouderen (IGO).  Volgens de voorzitter kan het perfect dat het OCMW die 65-plussers één dag aan het werk zetten waardoor ze automatisch recht hebben op een gewoon pensioen dat volledig betaald wordt door de federale overheid. De voorzitter heeft zijn idee uit de context gehaald uit een werknota van de administratie  voor raadsleden. De nota vermelde, doch zonder enige zekerheid, de optie "één dag werk" voor regularisatie van IGO voor niet-Belgen. Er waren ook andere bedenkingen naast de één dag werk.

Groen! vindt dat het dringend afgelopen moet zijn met dergelijke populistische, niet onderbouwde politiek.  Dergelijke ongefundeerde uitspraken vergroten alleen maar de spanningen tussen Oostendenaars en hun medeburgers van andere origine. Ik roep dan ook collega raadsleden en meerderheidspartners op om zich te distantiëren van deze wanhopige poging om stemmen ter rechterzijde te ronselen.

Wij steunen een anticipatief beleid met de bedoeling om lokale problemen aan te kaarten bij de hogere overheid. Dat was de bedoeling van de bewuste administratieve werknota. Een samenlevingsprobleem kan op deze manier geanticipeerd en tijdig opgevangen worden. Zo kan een actief toeleidingsbeleid naar werk voor allochtone werkzoekende 50-plussers  aangemoedigd en gepromoot worden door het OCMW.  Een overleg tussen OCMWs en de federale overheid is altijd mogelijk. Dit kan resulteren in een hogere terugbetaling van het OCMW voor ouderen die geen recht hebben op IGO, maar wel nood hebben aan een menswaardig inkomen.

Er zijn in elk geval veel te veel onduidelijkheden rond de materie dat het onverantwoord is om straffe uitspraken aan te kondigen. Als OCMW-raadsleden moeten wij ons bezighouden met armoedebestrijding, onze kerntaak. Hier hebben wij de handed meer dan vol.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren