29 mei 2012

Voorstel Oprichting Wijkgezondheidscentrum in Oostende - raadzitting 30 maart 2012

Oprichting van een Wijkgezondheidscentrum in Oostende   De bedoeling van voorliggende toelichtingsnota is om het belang van een (wijk)gezondheidscentrum

in Oostende toe te lichten. Als raadslid OCMW-Oostende vraag ik tevens aan de administratie van het Sociaal Huis om te onderzoeken in  hoever het oprichten van een wijkgezondheidscentrum in Oostende haalbaar is.

 

1 Probleemstelling

 

Er is de problematiek van de sociale gezondheidsongelijkheden. Het feit is niet nieuw dat een zwakke sociaaleconomische positie vaak samengaat met een minder goede gezondheid. Ziek worden heeft voor een laaggeschoolde zwaardere economische gevolgen dan voor een hooggeschoolde.

 

Volgens de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2011 is één op de vier West-Vlamingen wonende in een kansarme buurt, in Oostende gedomicilieerd (25,8%). Voor Kortrijk is dit 13,2 procent, Brugge 11 procent en Roeselare 4 procent. Hetzelfde rapport stelt dat in West-Vlaanderen 9,44% van de bevolking in een kansarme buurt woont.  Met 40,72 procent is Oostende echter de grote "uitschieter".  Over kinderen weet de Kansarmoedeatlas ons te vertellen dat van alle West-Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs 14,62 procent minstens één jaar schoolse vertraging heeft. Met 29,22 procent van alle leerlingen is Oostende weer één van de koplopers.

 

Daarom moet er een integrale, gecoördineerde armoedebestrijdingspolitiek  komen in Oostende. Werken aan een socialere gezondheidszorg is daarvoor een instrument.

 

2 Gezondheidszorg

 

Ons gezondheidszorgsysteem scoort goed op de wereldranglijst. We hebben het grote voordeel dat  99% van onze bevolking een ziekteverzekering heeft en dat de verplichte ziekteverzekering veel risico's dekt.

Toch zien we nog knelpunten in de toegankelijkheid van de zorg. Patiënten moeten nog altijd remgeld betalen bij de dokter. Het remgeld remt selectief: mensen met een hoog inkomen worden er niet door tegengehouden; mensen met een laag inkomen worden er wel door tegengehouden.

Er zijn andere manieren om aan toegankelijke gezondheidszorg te doen. In een wijkgezondheidscentrum krijgt de arts/centrum een forfaitair bedrag per patiënt en moet de patiënt niks betalen.

 

3 Wat bestaat er in Oostende op het vlak van gezondheidszorg en wat zijn de aandachtspunten?

 

Oostende heeft een Kerngroep Lokaal Gezondheidsoverleg, bestaande uit diverse partners die het lokaal gezondheidsplatform voorbereiden. Aandachtspunten:

  • De samenwerking tussen de huisartsen en de lokale overheid is niet optimaal
  • Onduidelijke afspraken met de huisartsenkring rond de huisartsenwachtdiensten
  • Volgens het Lokaal Sociaal beleidsplan is Oostende onvoldoende vertegenwoordigd op diverse fora en overlegorganen, waardoor de Oostendse noden onvoldoende vertaald worden.

De vraag stelt zich dan ook hoe Oostende zijn strategische doelstelling om "betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg, onmiddellijk inspelend op de gezondheidsnoden van iedereen" kan bereiken, zonder een andere aanpak.

 

4 Daarom een (wijk)gezondheidscentrum in Oostende, het eerste in West-Vlaanderen!

 

Een laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg aanbieden door een multidisciplinair team met nadruk op de meest kwetsbaren in Oostende is wenselijk. Naast curatieve zorg moet er veel belang worden gehecht aan preventie en gezondheidspromotie in samenwerking met partners in de buurt en in de stad. Er moet gestreefd worden naar goede samenwerkingsverbanden met gezondheids- en welzijnsinstanties in de stad/regio.

 

Het vertrekpunt is de visie dat iedereen recht heeft op kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg.

 

Een wijkgezondheidscentrum is een centrum waar iedereen uit een bepaalde buurt/ stad terecht kan voor de raadpleging van een arts, kinesitherapeut of verpleegkundige. Afhankelijk van de noden kan het aanbod van personeel nog worden uitgebreid na de startfase.

 

Dit multidisciplinair team kan integrale zorg aanbieden met overleg tussen de verschillende disciplines in hetzelfde centrum. Een dergelijk centrum moet kunnen rekenen op een groot draagvlak van mensen, die een dergelijke sociale gezondheidszorg een warm hart toedragen. Daarom is de inspraak van patiënten, personeel, leden en vrijwilligers noodzakelijk.

 

Naast de zorgverstrekkers moeten vrijwilligers ook deel uitmaken van het team. Zij staan in voor het onthaal en bij hen kan je terecht om afspraken te maken en om informatie te vragen rond de werking van het centrum.

 

De ervaring leert dat de kracht ligt in het gesprek van persoon tot persoon, rekening houdend met de eigenheid van eenieder. De patiënten aanspreken, motiveren, ondersteunen en opvolgen is cruciaal om resultaten te behalen. Dit vraagt veel tijd, inzet, en toewijding... maar het is een efficiënte wijze van werken.

 

5 Forfaitaire betaling of abonnementsgeneeskunde

 

Artikel  52§1 van de wet van 14 juli 1994 voorziet dat huisartsen, verpleegkundigen en kinesisten forfaitair  kunnen betaald worden op basis van het aantal patiënten dat zich in de praktijk inschrijft.

 

Een persoonlijk aandeel per jaar is eisbaar, maar mag een maximum per jaar niet overschrijden (de situatie is hier verschillend van centrum tot centrum). Een dergelijk centrum ontvangt maandelijks een vast bedrag voor alle ingeschreven patiënten (ongeacht of ze al dan niet  in die maand  naar de consultaties kwamen). Dit bedrag wordt berekend door de diensten van het Riziv op basis van 4 patiëntencategorieën . De maandelijkse bedragen gaan van  6.37 euro tot 33.65 euro (cijfers van 1/7/2011). Dit abonnement omvat de betaling van consultaties en huisbezoeken. Technische prestaties vallen daarbuiten (die worden verrekend via het derde betalers systeem). Indien de patiënt in orde is met zijn mutualiteit betaalt hij geen persoonlijke bijdrage ongeacht de frequentie waarmee hij een beroep doet op huisarts/kinesist/verpleegkundige.

 

6 Preventie en gezondheidspromotie

 

Het forfaitair betalingssysteem laat ook toe tijd te besteden aan preventie en gezondheidspromotie. Dit betekent dat een dergelijk centrum naast het genezen van mensen, ook bezig is met het voorkomen van ziektes (vaccinatieprogramma's) en het ondersteunen  van mensen om greep te krijgen op de factoren die een invloed hebben op hun gezondheid.

 

7 Gemeenschapsgerichte werking

 

Een dergelijk centrum wil zich niet alleen richten tot het individu maar ook tot de gemeenschap.

Door een actief gezondheidsbeleid naar de wijk/stad toe wil een wijkgezondheidscentrum, in samenwerking met andere partners zoals OCMW, armengroeperingen en ziekenfondsen, de gezondheidsnoden en - behoeften in kaart brengen en van antwoord dienen.

 

Ervaring uit andere steden leert dat het OCMW regisseur kan zijn in dit dossier. Dit wil zeggen: de vergadertafel organiseren en al de actoren samenbrengen om een dergelijk centrum op te starten en samen met de actoren contact op te nemen met de Vlaamse Vereniging van Wijkgezondheidscentra (VWGZ)  www.vwgz.be die met een draaiboek het  ganse voorbereidingsproces voor de realisatie van een dergelijk centrum begeleidt. Het OCMW-Oostende, gesteund door de expertise van VWGZ, en in overleg met onder meer de armenbewegingen, moet de motor zijn van een dergelijk initiatief.

 

8 Financiering

In de zoektocht naar startkapitaal kan, in navolging van initiatieven in andere steden, aan de deur geklopt worden bij o.a. de provincie, de stad , de mutualiteiten, Europese Fonds, Koning Boudewijnstichting, Lotto, andere welzijnsorganisaties (Welzijnszorg), stortingen van individuele weldoeners, etc.

                                             

 

9 Vraag tot haalbaarheidsonderzoek Wijkgezondheidscentrum Oostende

 

Vanuit de Oostendse armoede-indicatoren en vanuit de ervaring van een 21-tal wijkgezondheidscentra in België (Mechelen, Gent, Sint-Niklaas, Zelzate, Deurne, Genk...)  vraagt Groen!Oostende dringend  aan de administratie van het OCMW Oostende:

 

9.1          Om een bespreking te wijden aan deze problematiek

9.2                   Om de haalbaarheid te onderzoeken met als algemene referentiekader:  valt een wijkgezondheidscentrum in een centrumstad zoals Oostende binnen de prioritaire opdracht voor het OCMW?

9.3                   Om en een concreet stappenplan of een tussentijdse rapport  in dit dossier aan de raad te presenteren binnen drie maanden .  

 

10 Conclusie

Groen! Oostende is overtuigd van de meerwaarde van een Wijkgezondheidscentrum  in Oostende, waar de armoede toch hoog piekt. Groen! zal zijn constructieve medewerking en expertise bijdragen aan een dergelijk centrum, als instrument van armoedebestrijding. Het zou ook het eerste Wijkgezondheidscentrum zijn in West-Vlaanderen. Er  moet dus veel aandacht besteed worden aan dergelijke netwerken en het maken van goed uitgewerkte samenwerkingsovereenkomsten.

 

 

 

Collins NWEKE

OCMW-raadslid voor Groen!

 

Wijkgezondheidscentrum is een gebruikelijke naam in Vlaanderen. In Wallonië spreekt men over Maison Médicale. Dit betekent niet dat dit in elke wijk in Oostende moet gerealiseerd worden.

www. Healthinequalities2010.be

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2014

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren